Społeczni Rzecznicy Praw Dziecka TPD – relacja z majowego spotkania
Społeczni Rzecznicy Praw Dziecka TPD – relacja z majowego spotkania Trzecie już spotkanie online Społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD w okresie pandemii koronawirusa odbyło się 19 maja 2021 roku. Wzięło w nim udział (zdalnie) 20 Rzeczników z całej Polski. Uczestniczyli również przedstawiciele TPD: prezes Wiesław Kołak, sekretarz generalna Jolanta Szklarska, skarbnik Grażyna Kalińska, Henryk Romańczuk, Kazimierz Pleśniak oraz eksperci prawni dr Justyna Stadniczeńko i dr Jolanta Zozula. Spotkanie prowadził członek Prezydium ZG TPD profesor APS dr hab. Jacek Kulbaka. Witając uczestników narady prezes Wiesław Kołak podkreślił, jak ważna i potrzebna jest działalność Rzeczników TPD. Wciąż bowiem jest wiele problemów wymagających indywidualnej pomocy, ochrony dzieci przed przemocą i złym traktowaniem. Nie do przecenienia jest aktywność Rzeczników, którzy, podejmując interwencje, bronią nie tylko dzieci przed krzywdą, ale wspomagają także rodziców, prowadzą do poprawy relacji rodzinnych. Prof. Jacek Kulbaka, który pełni funkcję koordynatora działalności Rzeczników TPD, przypomniał, jak na przestrzeni lat dokonywał się postęp w dziedzinie obrony praw dziecka. Wciąż jednak, stwierdził, wiele jest do zrobienia, o czym najlepiej wiedzą Rzecznicy TPD podejmujący na co dzień interwencje w swoich środowiskach lokalnych w zgłaszanych do nich trudnych problemach dotyczących dzieci i rodzin. Jako wykładowca dostrzega również potrzebę większego angażowania się studentów oraz pomocy uczelni w dziedzinie upowszechniania zadań Rzeczników TPD. Należy też podjąć starania o popularyzowanie ich działalności poprzez organizowanie dyskusji i konferencji z udziałem specjalistów np. prawników, socjologów, psychologów prowadzących zajęcia z młodzieżą. Uczestniczący w spotkaniu Rzecznicy podali wiele przykładów ze swojej działalności, która, jak stwierdzili, jest nadal bardzo potrzebna, mimo zmniejszających się obszarów ubóstwa, gdyż nie brakuje konfliktowych sytuacji, w których interes dziecka jest zagrożony. Zabierając głos, mówili także o potrzebie organizowania spotkań i szkoleń dla rodziców, na temat przekazywania wiedzy w zakresie pedagogiki, psychologii, dotyczących rozwoju dzieci oraz metod postępowania w rodzinie i wzajemnych relacji. Wielu Rzeczników TPD, prowadzących na te tematy działalność edukacyjną, podkreślało jej dobry wpływ widoczny w środowisku. Jedną z trudniejszych sytuacji jest nieraz potrzeba występowania w sądach. Mecenas dr Stadniczeńko mówiła o potrzebie zacieśnienia współpracy Rzeczników TPD w z sądami rozstrzygającymi sprawy rodzinne np. rozwodowe, z czym wiąże się przyznawanie opieki nad dziećmi jednemu z rodziców, a także alimentów. Występowanie Rzeczników jako świadków pozwala na lepsze rozeznanie w spornych sprawach i większą ochronę dobra dziecka. W podobnym duchu wypowiedziała się dr Zozula, która zwróciła uwagę również na mediacje, które często przyczyniają się do pogodzenia zwaśnionych stron. Prof. Kulbaka, dziękując za udział w spotkaniu zauważył, że w trudnym okresie pandemicznym konfliktowych spraw rodzinnych jest więcej. Dlatego trzeba podjąć starania o jeszcze większe spopularyzowanie idei oraz skuteczności działania Społecznego Rzecznika Praw Dziecka TPD. #SpołecznyRzecznikPrawDzieckaTPD #TPD #TowarzystwoPrzyjaciółDzieci #dziecko #rodzina #prawo #PrawaDziecka #nonprofit #OPP #NGO
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy